रविवार, ४ सप्टेंबर, २०१६

तु निघुन गेलीस..........M.jare

तु निघुन गेलीस..........
तु निघुन गेलीस
कळलेच नाही जाताना
जगच बदलेल माझे
कळले नाही तुझ्याकडे बघून हसताना……..

                              रडू नकोस उगीच
                             चांगले नाही ते जाताना
                                 माझे रडणे राहूनच गेले
                                  तुला सगळे समजावताना…………….

आभाळं भरले आहे
अगदी जसे होते तु जाताना
पण आता तेही बरसत नाही
उगीचच कारण नसताना………………..


                 अजूनही जातो त्याच बागेत
               रातराणी फ़ुलताना
               पण मला फ़क्त दिसते
                   सकाळी ती कोमेजताना……………….झालेच नाही आपले बोलणे
सगळा एकान्त असताना
आज सगळं सुचत जातय
एकटा कविता करताना…………….                        

                 माहीत नाही पुन्हा कधी भेटु
               वेगळ्या रस्त्यावर चलताना
                    अन जुळतील का आपल्या तारा
                              वेगळ्या जगात राहताना…………..


विषय शोधावे लागतील आता
संभाषण चालु असताना
सगळे तसेच राहील का गं
पुन्हा एकत्र असताना…………………


                   शुन्यच आहे आयुष्य माझे
                           उणे तु असताना
                     धरलास का हात सांग तु
                          सोडुनच जायचे असताना……………


सोन्यासारखा संसार करशील
दिल्या घरी नांदताना
सांग माझी आठवण येइल का तुला
ती बागेतली रातराणी फ़ुलताना……….
_▄▄_
(●_●)
╚═► => एक प्रियकर...M.Jare.....♥
                                               【९६०४६७२०७४】

का मी तिच्यावर जीव लावुन बसलो?????

का मी तिच्यावर जीव लावुन बसलो?????

का मी तिच्यावर जीव लावुन बसलो?????
प्रेमात फ़क्त असंख्य वेदनाच मिळतात
हे माहीत असुन नादानपणा करुन मी बसलो
का मी तिच्यावर जीव लावुन बसलो???

कदाचीत वेडा झालेलो मी
एका अनोळख्यासाठी मी
जवळच्यांना गमावुन बसलो
तिने दाखवलेलं प्रत्येक स्वप्न एक भास होतं
ती सगळी स्वप्ने मी खरी समजलो
का मी तिच्यावर जीव लावुन बसलो???


आधी प्रत्येक क्षण
माझ्या आयुष्याचा आनंदाच्या दिव्याने उजळलेला होता
का मी स्वत:च्या आसवांनी हा पेटता दिवा विझवुन बसलो
का मी तिच्यावर जीव लावुन बसलो????

का आलीस आयुष्यात माझ्या....

का आलीस आयुष्यात माझ्या....

का आलीस आयुष्यात माझ्या , का आलीस..?
जायचंच होत सोडून साथ , तर का धरला होतास हाथ

                             प्रेम करायला शिकवलस,
                                पण स्वतः मात्र करायला विसरलीस?


कुठे गेले ते वायदे , त्या आठवणी,
कि होता सगळा time pass ..

                          स्वतः पेक्षा जास्त होता मला
                                     तुझ्यावर विश्वास .....


खरच रे पिल्ला खूप प्रेम होत तुझ ही माझ्यावर ...
म्हणून तर माझाही जीव जडला होता तुझ्यावर ...

         आता उरल्या आहेत मागे फक्त तुझ् आठवणी..
                    जणू आला दिवस ढकलण्या पुरत्या साठवणी..

अजून ही तुझ मन वळल नाही ,
बोलता बोलता रस्ताही कधी संपला कळलाच नाही..

तुझ्या प्रेमळ हाके साठी अजून ही कान तरसले आहेत गं..
pls फिर ना मागे, एकदाच हाक मार ना गं ..


pls फिर ना मागे, एकदाच हाक मार ना गं ..

_▄▄_
(●_●)
╚═► => एक प्रियकर...M.Jare.....♥
             【9604672074】

गुरुवार, १ सप्टेंबर, २०१६

वाटल नव्हत कधी असही कधी घडेल.....!

वाटल नव्हत कधी असही कधी घडेल.....!
एक गोड सोनपरी
माझ्या प्रेमात पडेल..                                                            इटुकल्या - पिटुकल्या
                                                             मेसेज मधून मला वाकुल्या
                                                                                    दाखवेल...हळूच एखादा MISS CALL
करून मला ती सतावेल...

वाटल नव्हत कधी
असही कधी घडेल...!

              स्वप्नामध्ये माझ्या हळूच
                     कोणीतरी शिरेल...

बोलायला "काहीच नाही"
म्हणून फोनवर तासभर बोलेल...

आणि नेमक महत्वाच
बोलताना फोन ठेवण्याची
घाई करेल...


वाटल नव्हत कधी
असही कधी घडेल...!

माझ्याही आठवणीत
रात्रभर कोणीतरी जागेल...

                                              तिच्या विरहाचे चार दिवस
                                                    चार जन्माचे अंतर दाखवेल...

                       आणि तास-दोन तासांची भेट
                       सुद्धा क्षणभर वाटेल...

                                                          वाटल नव्हत कधी असही
                                                                           कधी घडेल...!


या एकाकी जीवना मध्ये
त्यापरीचा प्रेमाचा स्पर्श लाभेल...

                             वाटल नव्हत कधी असही
                                         कधी घडेल...!


                                                 एक गोड सोनपरी
                                          माझ्या प्रेमात पडेल.!


Mahadev jare..

I LOVE U..Mahadev jare..

एक मुलगी बसस्टंड ला बसुन रडत
असते तिच हे करुण रडण ऐकून
कामाला जायला निघालेला तरुण
तिला विचारतो "तु कारडतेस ग"!
त्यावर
                       ति म्हणते "मला खुप भुक
                 लागली आहे" म्हणुन
               त्याला तीची दया येते
               तो तिला खायला आणुन देऊन
                     तो आपल्या मार्गी निघुन जातो..
संध्याकाळी कामावरुन
घरी येताना ती मुलगी त्याला तिथेच
बसलेली दिसते. तिला जाऊन
तो विचारतो,
'काय ग तु अजुन ईथेच
घरी का नाही गेली',
त्यावर ती रडत रडत सागंते "माझं
या जगात
कोणी नाहि आणी मी एक
आंधळी मुलगी आहे" हेऐकुन त्याच
ह्रदय
गहीवरुन येते
तो तिला सांगतो कि"तुझी काही हरकत
नसेल तर माझ्यासोबतचल",
ति काहि वेळ
              विचार करुन जायला तयार होतेँ.
         काहि दिवसानी तो तिला तिच्या अंधत्वाच
           कारण विचारतो आणी ति सांगते
           कि "एका अपघातामधे मी माझे
            आईवडील
            गमावले मी वाचले पण
                आंधळी झाले" हे ऐकुन
 त्याला खुप वाईट वाटते कारण
तो हि एक
अनाथ असतो त्याच तिच्यावर प्रेम
जडते
आणी एक दिवस
तो तिला लग्नाची मागणी टाकतो काहि वेळासाठी ति स्तब्ध
होते.. 
              मला हि आवडतोसपण बोलते
                          "मला दृष्टी असती तर
                      मि तुझ्याशी लग्न
          केलं असतं, मग तो बोलतो "ठिक आहे
               तुला दिसायला लागल्यावर
              मी कसाही असलो तरी लग्न
                                  करशील ना"


ति म्हणते "हो मि वचन देते"
काहि महिन्याने तो तिचँ आँपरेशन
मोठ्या दवाखान्यात करुन घेतो.
आणि ती पुर्णपणे बरी होऊन
तिच्या प्रियकराला बघते
तेव्हा तिला धक्का बसतो कारण
तो एक
आंधळा असतो एका रात्री ति त्याला लग्नाला स्पष्ट
नकार देते. त्यावर तो खुप
दुःखी होतो,
आणि सकाळ होताच
तिच्या अंथरुणा शेजारी एक
चिठ्ठी ठेऊन
दुर निघुन जातो.
जेव्हा ती चिठ्ठी ति वाचते तर
ति ढसाढसा रडते त्यात फक्त एवढच
लिहल
होतं..." I LOVE U...PLEASE TAKE
CARE
OF MY EYES.."..

प्रेम करा...

प्रेम करा...
पण एका सोबतच करा...
आणि त्याच्याशी आयुष्यभर प्रामाणिक रहा....
आणि मग वाटेल तेवढे मित्र बनवा काही प्रॉब्लेम नाही...

मात्र कधी कोणाच्या भावनेशी, स्वप्नाशी खेळू नका...

कारण 

जेव्हा जीव रडतो ना...
तेव्हा जे लागतं ना मनाला ते फक्त त्यालाच कळत....

शुक्रवार, १९ ऑगस्ट, २०१६

मला एक दगडाचं मन दे रे बाबा...❤

''आजवर काही मागीतले नाही देवा....
 पण आज एक वर हात जोडून मागतो.....
 एक दगडाचं मन दे....❤
 हजार वार झाले या काळजावर जवळचीच सोडून गेली....
 अनोळखी वळणावर नाती जशी तूच देतो....
 त्यांना थोडचं आयुष्य दे....
हात जोडून मागतो देवा.....
 एक दगडाचं मन दे...❤

 एकांताला आपलं मानतो आता मला कुणीच नको ....
मी स्वत:चीच समजूत घालतो....
अन तिला त्रास नको, पण तिन दिलं दु:ख मला तिला, भरभरून सुख दे...
 हात जोडून मागतो देवा....
 एक दगडाच मन दे....❤
 ती दूर आहे खूप माझ्या तरी का ही ओढ आहे....
 सुखात असेल ती माझ्याविणा ही जाणीव गोड आहे...
तिच्या जीवनात आनंद, आणी हवतर मला दु:ख दे... 
हात जोडून मागतो देवा मला...
एक दगडाचं मन दे रे बाबा...❤
मला एक दगडाचं मन दे रे बाबा...❤
Miss you....
End...
तुमचा मित्र एक प्रियकर ...
_▄▄™
(●_●)
╚═► => एक प्रियकर...M.Jare....❤
                【९६०४६७२०७४】

more story...only love
http://mjare143.blogspot.in/